Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ludwimarshop.pl prowadzony jest przez Łukasza Szafrańskiego pod nazwą LUDWIMAR CASE ul. Rydza Śmigłego 86, 05-270 Marki NIP: 125-118-88-23

 2. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: Ludwimar Case, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 190, 05-270 Marki. Jest to również adres właściwy do reklamacji produktów.

 3. Sklep internetowy firmy Ludwimar Case działający pod adresem www.ludwimarshop.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową skrzyń transportowych, elementów składowych oraz wyposażenia skrzyń transportowych oraz wkładów piankowych

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Osoby nieakceptujące zasad określonych w Regulaminie uprasza się o nieskładanie zamówienia.

  §2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Szafrański "LUDWIMAR CASE", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-118-88-23, REGON 41321137.

 3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ludwimarshop.pl

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 15. Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 16. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: https://ludwimarshop.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4

 17. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 18. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 19. Płatności - Podmiotem świadczącym obsługę bezpiecznych płatności online Shoper drogą elektroniczną oraz płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. - https://bluemedia.pl. Metody dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymienione są pod adresem: https://ludwimarshop.pl/pl/i/Formy-platnosci/10

 20. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 21. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie 

 22. Termin realizacji - podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych 

 23. Wada - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 24. Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • - nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • - nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

 • - nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • - została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 • - w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

 • - nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 

 1. Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 2. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 3. Cookies - niewielkie pliki tekstowe szczegółowo opisane i określone na stronie https://ludwimarshop.pl w zakładce „Polityka cookies”.

 §3 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnic się w zależności od wskazanego wariantu. Właściwa cena zostanie wyświetlona po wybraniu opcji produktu i dodania towaru do koszyka zamówień.

 4. Wszystkie ceny w sklepie mają charakter poglądowy. Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że cena Twojego produktu jest aktualna (ceny mogą one ulec zmianie i nie zawsze jesteśmy w stanie na czas zmienić cenę produktu na stronie. Ceny komponentów zmieniają się z dnia na dzień, dlatego prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.
 5. Firma Ludwimar Case zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów jak i w wysokości opłat za dostawę towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, opłaty za dostawę, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 2. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy

 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu

 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.ludwimarshop.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 1. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 2. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1 kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

 §4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kontakt ze sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (mailowo: biuro@ludwimar.pl, bądź telefonicznie: 609 105 565)

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: 

 • Znajdź produkt, którego potrzebujesz: skrzynia transportowa, wkład transportowy lub akcesoria do skrzyń transportowych

 • Jeżeli kupujesz skrzynię transportową znajdź skrzynię na model Twojego produktu. Pamiętaj, że wszystkie skrzynie wykonujemy na wymiar (są to produkty nieprefabrykowane), dlatego dokładnie sprawdź model urządzenia. Jeśli nie możesz znaleźć skrzyni dla swojego urządzenia, napisz do nas maila na adres: biuro@ludwimar.pl a wykonamy ją dla Ciebie. 

 • Jeżeli kupujesz wkład piankowy wybierz wymiar z dostępnych oraz grubość pianki. Jeśli na stronie nie ma wariantu, którego potrzebujesz napisz do nas maila na adres: biuro@ludwimar.pl

 • Jeżeli kupujesz akcesoria do skrzyń transportowych wybierz z listy potrzebny produkt.

 • Podczas zakupu skrzyni możesz wybrać dowolny wariant. Możesz wybrać kolor skrzyni oraz kilka jej parametrów.

 • Dodaj produkt do koszyka

 • Skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że cena Twojego produktu jest aktualna (ceny podane w sklepie mają charakter poglądowy i mogą one ulec zmianie i nie zawsze jesteśmy w stanie na czas zmienić cenę produktu na stronie. Ceny komponentów zmieniają się z dnia na dzień, dlatego prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.
 • Przejdz do realizacji zamówienia, podaj swoje dane, wybierz formę dostawyi i płatności

 • Możesz dodać uwagi do zamówienia, które będą uwzględnione podczas realizacji.

 1. Złożenie zamówienia przez klienta jest jedynie potwierdzeniem chęci nawiązania umowy zakupu. Sprzedawca musi potwierdzić aktualną cenę towaru.

 2. Realizacja zamówienia Konsumenta następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 3. UWAGA! Wiele ilustracji zamieszczonych przy opisie danego towaru ma charakter poglądowy, oddający jedynie ogólny charakter konstrukcyjny danego typu skrzyni. Dotyczy to szczególnie wymiarów skrzyń, rozmieszczenia poszczególnych podzespołów oraz typu i koloru wykończenia.

 4. W przypadku zamówień na indywidualne zlecenie, Klient może zostać poproszony o wpłacenie zadatku.

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką w punkcie odbioru osobistego.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (08 1050 1025 1000 0090 4084 9540)
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności/Blue Media
  • Płatności ratalne mBank mRaty

  W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie tego terminu, w przypadku braku wpłaty Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. Obsługiwane przez sklep karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży z wyłączeniem ofert indywidualnych – w tym przypadku obowiązuje termin wyznaczony przez ofertującego

 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Shoper drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. - https://bluemedia.pl. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego.

 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu. Podany termin jest terminem szacunkowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od sprzedawcy.

 9. Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie (poza akcesoriami do skrzyń transportowych) są realizowane na zamówienie, Ich czas realizacji wynosi minimum 10 - 20 dni roboczych od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto. Czas realizacji może przedłużyć się do kilku dni. Przyczyną może być brak odpowiednich materiałów do wykończenia produktu w chwili realizacji zamówienia (w takim przypadku klient informowany jest drogą mailową bądź telefoniczną).
  W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia
   
 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami. 

  §5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupującemu (konsumentowi w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 2. W celu odstąpienia od zawartej umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, przesyłając je na adres email Sprzedającego: biuro@ludwimar.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, przedstawionego w dalszej części.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy Ludwimar Case, Marszałka Józefa Piłsudskiego 190, 05-270 Marki.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie jej transportu.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór)

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku wyrażenia woli odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Ja……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

numer zamówienia: …………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………

data odbioru: …………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………

Data:………………………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 1. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby chwilowej niemożności wykonania przez sprzedającego świadczenia o zakresie zamówionym przez konsumenta.

 2. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • termin przydatności do użycia.

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  §5 Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ludwimar Case a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ludwimar Case. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ludwimar Case

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  §6 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

  1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres biuro@ludwimar.pl

  2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

  3. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

  4. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

  5. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 §7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

 2. Sprzedający zobowiązuje sią do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności. 

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  §8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu

 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 4. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: biuro@ludwimar.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl